سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

http://farsibookan.ParsiBlog.com
حافظ سخن بگوی که بر صفحه ی جهان..............این نقش ماند از قلمت یادگارعمر 

 

 بودجه بندی درس ادبیات فارسی و مهارتهای نوشتاری هفتم ، هشتم ونهم متوسطه1 

 

                                        به نام حضرت دوست

مهر آمد تا دوباره باز هم                  خانه ی  اندیشه ام  زیبا  شود

اوج  پــرواز خیال کـودکی                   در کلاس درس من معنا شود

برنامه زمان بندی تدریس درس ادبیات فارسی دوره متوسطه اول سال تحصیلی96-95

   ماه

     پایه هفتم

                           پایه هشتم

   مهر

              از درس اول تا پایان درس سوم

                   از درس اول تا پایان  سوم

   آبان

      از درس چهارم تا پایان  درس ششم

             از درس چهارم تا پایان  درس ششم

    آذر

  از درس هفتم تا پایان درس نهم         

               از درس هفتم تا پایان درس نهم         

     دی

                   امتحانات  نوبت  اول

                امتحانات  نوبت  اول

     بهمن

            از درس دهم تا پایان درس دوازدهم    

           از درس دهم تا پایان درس دوازدهم   

   اسفند

از درس سیزدهم تا پایان درس چهاردهم (درس آزاد)

   از درس سیزدهم تا پایان درس چهاردهم (درس آزاد)

  فروردین

   درس پانزدهم(درس آزاد) و روان خوانی   

 درس پانزدهم(درس آزاد) و شعر خوانی- روان خوانی  

   اردیبهشت

 از درس شانزدهم تا پایان درس هفدهم 

             از درس شانزدهم تاپایان درس هفدهم 

 

 

برنامه زمان بندی تدریس درس آموزش مهارت های نوشتاری ( نگارش وانشا) پایه هفتم

 

   ماه

     پایه نهم

   مهر

              از درس اول تا پایان درس سوم

   آبان

      از درس چهارم تا پایان  درس ششم

    آذر

  از درس هفتم تا پایان درس نهم         

     دی

                   امتحانات  نوبت  اول

     بهمن

            از درس دهم تا پایان درس دوازدهم    

   اسفند

از درس سیزدهم تا پایان درس چهاردهم (درس آزاد)

  فروردین

   درس پانزدهم(درس آزاد) و روان خوانی   

   اردیبهشت

 از درس شانزدهم تا پایان درس هفدهم 

 

 

      مهر

هفته اول

درس اول  (نقشه نوشتن) + فعالیت نگارشی 1

هفته دوم

فعالیت های نگارشی 2 + فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری)

هفته سوم

 درست نویسی +  تصویر نویسی  (انشای آزاد)

هفته چهارم

درس دوم (طبقه بندی موضوع) + فعالیت نگارشی 1

 

     آبان

هفته اول

فعالیت های نگارشی 2 + فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری )

هفته دوم

 درست نویسی +  حکایت نگاری (انشای آزاد)

هفته سوم

درس سوم (کوچک تر کردن موضوع ) + فعالیت نگارشی 1

هفته چهارم

فعالیت های نگارشی 2 + فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری )

 

 

    آذر

 

هفته اول

 درست نویسی +  مثل نویسی  (انشای آزاد)

هفته دوم

درس چهارم (بندهای بدنه) + فعالیت نگارشی  1

هفته سوم

فعالیت های نگارشی 2 + فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری (

هفته چهارم

 درست نویسی +  تصویر نویسی  (انشای آزاد)

       دی

--------------------

برگزاری امتحانات نوبت اول

 

 

    بهمن

 

   هفته اول

 درس پنجم (جمله موضوع) + فعالیت نگارشی 1

   هفته دوم

فعالیت های نگارشی 2 + فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری (

   هفته سوم

 درست نویسی +  حکایت نگاری (انشای آزاد)

هفته چهارم 

درس ششم (بند مقدمه، بند نتیجه) + فعالیت نگارشی 1

 

 

     اسفند

 

 هفته اول

فعالیت های نگارشی 2 + فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری )

هفته دوم

 درست نویسی +  مثل نویسی  (انشای آزاد)

هفته سوم

درس هفتم (راهی برای نظم دادن به ذهن و نوشته )) + فعالیت نگارشی 1

هفته چهارم

فعالیت های نگارشی 2 + فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری )

 

  فروردین

هفته سوم

 درست نویسی +  تصویر نویسی  (انشای آزاد)

هفته چهارم

درس هشتم (روشی برای نوشتن درباره موضوع های ذهنی) + فعالیت نگارشی 1

 

اردیبهشت

 

هفته اول

فعالیت های نگارشی 2 + فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری )

هفته دوم

 درست نویسی +  حکایت نگاری (انشای آزاد)

هفته سوم

نیایش - دوره کردن دروس

 

 

 

 

 

------------------------------------------

 برنامه زمان بندی تدریس درس آموزش مهارت های نوشتاری ( نگارش وانشا) پایه هشتم

 

      مهر

هفته اول

درس اول  (مهندسی نوشتن ) + فعالیت نگارشی 1

هفته دوم

فعالیت های نگارشی 2 + فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری )

هفته سوم

 درست نویسی +  تصویر نویسی  (انشای آزاد)

هفته چهارم

درس دوم (بیشتر بخوانیم، بهتر بنویسیم ) + فعالیت نگارشی 1

 

     آبان

هفته اول

فعالیت های نگارشی 2 + فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری )

هفته دوم

 درست نویسی +  حکایت نگاری (انشای آزاد)

هفته سوم

درس سوم (نگاه کنیم و بنویسیم ) + فعالیت نگارشی 1

هفته چهارم

فعالیت های نگارشی 2 + فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری )

 

 

    آذر

 

هفته اول

 درست نویسی +  مثل نویسی  (انشای آزاد)

هفته دوم

درس چهارم (گوش بدهیم و بنویسیم  ) + فعالیت نگارشی  1

هفته سوم

فعالیت های نگارشی 2 + فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری (

هفته چهارم

 درست نویسی +  تصویر نویسی  (انشای آزاد)

       دی

--------------------

برگزاری امتحانات نوبت اول

 

 

    بهمن

 

   هفته اول

 درس پنجم (با سنجش و مقایسه ،آسان تر بنویسیم) + فعالیت نگارشی 1

   هفته دوم

فعالیت های نگارشی 2 + فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری )

   هفته سوم

 درست نویسی +  حکایت نگاری (انشای آزاد)

هفته چهارم 

درس ششم (با جانشین سازی،راحت تر بنویسیم )+ فعالیت نگارشی 1

 

 

     اسفند

 

 هفته اول

فعالیت های نگارشی 2 + فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری )

هفته دوم

 درست نویسی +  مثل نویسی  (انشای آزاد)

هفته سوم

درس هفتم (دگر گونه ببینیم و گونه گون بنویسیم ) + فعالیت نگارشی 1

هفته چهارم

فعالیت های نگارشی 2 + فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری )

 

  فروردین

هفته سوم

 درست نویسی +  تصویر نویسی  (انشای آزاد)

هفته چهارم

درس هشتم (افکار و گفتارمان را بنویسیم ) + فعالیت نگارشی 1

 

اردیبهشت

هفته اول

فعالیت های نگارشی 2 + فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری )

هفته دوم

 درست نویسی +  حکایت نگاری (انشای آزاد)

هفته سوم    

                   نیایش - دوره کتاب                                                         

 

برنامه زمان بندی تدریس درس آموزش مهارت های نوشتاری ( نگارش وانشا) پایه نهم

 

      مهر

هفته اول

درس اول بادهن نظام مندو پرورده بنویسیم  + فعالیت نگارشی 1

هفته دوم

فعالیت های نگارشی 2 + فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری )

هفته سوم

 درست نویسی +  تصویر نویسی  (انشای آزاد)

هفته چهارم

درس دوم (واژه ها را بشناسیم وگزیتش کنیم) + فعالیت نگارشی 1

 

     آبان

هفته اول

فعالیت های نگارشی 2 + فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری )

هفته دوم

 درست نویسی +  حکایت نگاری (انشای آزاد)

هفته سوم

درس سوم (نوع زبان نوشته را انتخاب کنیم) + فعالیت نگارشی 1

هفته چهارم

فعالیت های نگارشی 2 + فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری )

 

 

    آذر

 

هفته اول

 درست نویسی +  مثل نویسی  (انشای آزاد)

هفته دوم

درس چهارم (فضا و رنگ نوشته را تغییر دهیم) + فعالیت نگارشی  1

هفته سوم

فعالیت های نگارشی 2 + فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری (

هفته چهارم

 درست نویسی +  تصویر نویسی  (انشای آزاد)

       دی

--------------------

برگزاری امتحانات نوبت اول

 

 

    بهمن

 

   هفته اول

 درس پنجم (نوشته را خوش آغاز گنیم) + فعالیت نگارشی 1

   هفته دوم

فعالیت های نگارشی 2 + فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری )

   هفته سوم

 درست نویسی +  حکایت نگاری (انشای آزاد)

هفته چهارم 

درس ششم (قالبی برای نوشته برگزنیم)+ فعالیت نگارشی 1

 

 

     اسفند

 

 هفته اول

فعالیت های نگارشی 2 + فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری )

هفته دوم

 درست نویسی +  مثل نویسی  (انشای آزاد)

هفته سوم

درس هفتم (وسعت وعمق نوشته رابیشتر کنیم) + فعالیت نگارشی 1

هفته چهارم

فعالیت های نگارشی 2 + فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری )

 

  فروردین

هفته سوم

 درست نویسی +  تصویر نویسی  (انشای آزاد)

هفته چهارم

درس هشتم (نوشته را ویرایش کنیم) + فعالیت نگارشی 1

 

اردیبهشت

هفته اول

فعالیت های نگارشی 2 + فعالیت های نگارشی 3 )بررسی و داوری )

هفته دوم

 درست نویسی +  حکایت نگاری (انشای آزاد)

هفته سوم    

                   نیایش - دوره کتاب                                                         

 

 

 

 

 

 

 


[ پنج شنبه 95/7/29 ] [ 3:16 عصر ] [ ابوبکررحیمی ] [ نظرات () ]

کوریک ویستی پاداشتی دایکی بداته وه
کوریک به دایکی وت ده مه ویت پاداشتی ئه وهه مو ساله که گه وره ت کردم به ده مه وه داوای هه رشتیک بکه یت بوده کم.
دایکی وتی کوری خوم من تنیا ئه رکی دایکایه تیم به جی هیناوه وه ک هه مو دایکیکی تر،به لام کوره که ئینکاری کردو وتی ده بی پاداشتت به ده مه وه.دایکه که وتی من ته نیا داواکاریه کم هه یه، ئه گه رتوانیت ئه وا تو پاداشتی منت داوه ته وه؛داواکاریه که شم ئه وه یه که یه ک شه و له سه ر جیگا که م بخه وه له گه لم دا.
کوره که ش وتی زور ئاسانه ،شه و داهات کوره که چاوی چوه خه و دایکی هه ستاو په ر داخیک ئاوی کرده ژیری....
کوره که به ده م خه وه وه خوی لول کردو چوه لای وشکه که ی جیگاکه ئینجا دایکی په رداخیک ئاوی تری کرده لای وشکه که ی که کوره که ی لی خه وتبو تا ته واو جیگا که ته ربو....
کوره که له ناکاو خه به ری بوه وه له ته ری دوشه که که ی ژیری و سه یری کرد دایکی وه ستاوه به په رداخیکه وه.
کوره که که ئه مه بینی زور توره بو وتی دایکه ئیستا من چون به توانم له م جیگا ته ره دا بخه وم.
دایکی پی وت کوری خوم کاتیک که تو مندال بویت وله تنیشت خومه وه ده مخه واندی هه مو شه ویک خوت ته ر ده کرد،کاتیک که خه وتبوی وه من هه لده ستام جله کانم ده گوریتو له لاوشکه که ی جیگاکه م ده مخه وانیته وه وخوشم له لای ته ره که ده خه وتم تا به یانی به س له به رئه وه ی که تو ته ر نه بیت ونه خوش بکه وی .
وه ئه گه ر ئیستاش هه ر سوری له سه ر ئه وه ی که پاداشتم بده یته وه فه رمو له م جیگا ته ره ی من دابخه وه
هیچ که سیک له ئیمه ناتوانی پاداشتی خوشه ویستی ومیهره بانی دایکی بداته وه به هیچ شیوه یه ک.


[ یکشنبه 95/3/30 ] [ 5:1 عصر ] [ ابوبکررحیمی ] [ نظرات () ]

معلم

 

معمار دانایی ای معلم

الفبا به دستم دادی تا دیو نادانی را در جمرات سیاهی و تباهی سنگ زنم وبرای عبور از گذر گاه پیچ در پیچ تردید، تا رسیدن به سعادتگاه یقین، ریسمانی از جنس کلام آویختی تا به اعتمادِ تمام، آن را چنگ زنم.

احرام اندیشه بر تنم پوشاندی تا در تکرار صفا و مروه ی زندگی به روزمرگی نرسم و در حریم فکر و معنا، تاریکْ راه های مقصد ابدیت را به پاکی هر چه تمام تر، در نوردم و از چشمه سار کلام و کلمه سیرابم کردی تا از مسیرآسمانیِ نور و روشنی برنگردم.

چه آرام بر منبر سخن تکیه می زنی تا شهابِ ثاقبِ قلم را به سمت اهریمن سکون وپستی و رخوت نشانه کنی. و جواهر کلامت را بر سطحی از تاریکی پاشاندی تا معرفت بگسترانی رنگ، رنگ. و بهار هدیه کنی، بی درنگ.

صبح عافیت را به چشم نمی دیدیم اگر دست گیری تو در شام سیاه بی دانشی همراهی مان نمی کرد. تو بهار مکرری که با حضور حیات بخش خویش زمستان نادانی را پایان می دهی.

به سخن که می ایستی پنجره ای از امید به رویم می گشایی و آن دم که در میهمانی آیینه ها شرکتم دادی، مکارم اخلاق را تعارفم کردی.

تو در تکرار الفبای زندگی آنقدر اصرار ورزیدی که قامت شب فرو شکست و آبِ حیات در کویر اندیشه های مخاطبان به فوران ایستاد.

دستم را گرفتی، پرهیزم داشتی از مشق سیاه ناتوانی و ناکامی و مشقِ ادب آموختییم و چه با حوصله ومدارا و متانت، از کوچه های سرد جهالت عبورم دادی.

ای صبح روشن دانایی!


هر روز صبح در کنار تخته سیاه که می ایستی و انگشت اشارتت به سمت خورشید نشانه می رود و می گویی:
«فرزندم! دو راه در پیش داری راهی سپید، راهی سیاه، و من آمده ام تا یاریت کنم که به سمت پرتگاه تاریکی نلغزی.»

از خود می پرسم چه کسی جز تو کوله بار عمرم را اینگونه از نورهدایت لبریز می کند؟

به اشاره های حکیمانه توست که مرز بین «خلق الانسان من طین» که سمبل نیمه شیطانی و سفلی صفتی و حضیض بودن انسان است را با «و نفخت فیه من روحی» که گواه خدایی بودن و عزیز بودن انسان است را شناختم.

بین حضیضی و عزیزی، بین طین و روح خدا که سرگردان بودم راه خدا را نشانم دادی.

نام تو همواره در کنار سختگی و سترگی جلوه می کند و من در زلال طرواتْ افشان سخنت می نشینم تا راهزنان راه حقیقت را در حریم «حیات فاضله » باز شناسم.

کلام مطهر را در کلاس تطهیرِ دل و جان تعلیمم دادی و من تا روزهای باقی حیات، چراغی در دست دارم که روشنی اش ریشه در همان تعلیم مطهر دارد.

تعلیم دادن و ادب آموختن و دانایی گستردن، به سادگی بر زبان می آید اما باور سترگی و ستواری و سختگی کار معلم بر عمق دل و جان متعلم، ریشه دوانده است.

 

 

 

 


[ چهارشنبه 95/2/8 ] [ 7:27 عصر ] [ ابوبکررحیمی ] [ نظرات () ]
[ پنج شنبه 95/1/5 ] [ 10:14 صبح ] [ ابوبکررحیمی ] [ نظرات () ]

 

برگه ی نوشتاری دانش آموزان برای جشنواره ی انشای خوارزمی پایه هفتم، هشتم و نهم

نام:

 

باسمه تعالی

اداره کل آموزش و پرورش آذربایجانغربی

آموزش و پرورش شهرستان بوکان

آزمون جشنواره ی انشای نوجوان خوارزمی 

سالتحصیلی95 - 94

دبیرستان سیدقطب 

پایه:

 

 

نام حانوادگی:

تاریخ آزمون:19/11/94

عنوان تصویر

.................................................................................

جزئیات تصویر

دانش آموزان عزیز بین10-5 سطر به صورت جمله های انشایی و به هم پیوسته، هرآنچه درتصویر می بینید؛ بنویسید

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

پیام تصویر

پیام هایی که از تصویر کشف می کنید بین5-2 سطر بنویسید.

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

       

 

بخش نگارش بین 25-15 سطر

 

موضوع: ...............................

بند مقدمه

1-2 بند

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

بندهای بدنه

4-5بند

هربندشامل

4-3

سطرباشد

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

بند نتیجه

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 


[ دوشنبه 94/11/26 ] [ 8:50 صبح ] [ ابوبکررحیمی ] [ نظرات () ]

انشا


[ دوشنبه 94/11/26 ] [ 8:49 صبح ] [ ابوبکررحیمی ] [ نظرات () ]
[ دوشنبه 94/11/26 ] [ 8:45 صبح ] [ ابوبکررحیمی ] [ نظرات () ]
[ دوشنبه 94/11/26 ] [ 8:43 صبح ] [ ابوبکررحیمی ] [ نظرات () ]


.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ متعلّق به گروه آموزشی زبان وادبیّات فارسی متوسطه ی اول شهرستان بوکان می باشد . همکاران وسرگروه های آموزشی استان وسراسرکشور می توانند مقالات ونظرات خودرا درزمینه درس ادبیات فارسی راهنمایی جهت انعکاس در این وبلاگ ؛ به آدرس بوکان، کارشناسی تکنولوژی وگروه های آموزشی بوکان ارسال نمایند
موضوعات وب
صفحات دیگر
امکانات وب


بازدید امروز: 15
بازدید دیروز: 12
کل بازدیدها: 127696